Statut

Załącznik do Uchwały

Rady Pedagogicznej

z dnia 13.09.2010 r.

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA

NR 17

w ELBLĄGU

ul. Karowa 30

Podstawa prawna :

 • Ustawa z 7 .09.1991 r. o systemie oświaty /DzU 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm./, w szczególności Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmienie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw / DzU 2007 nr 80 poz. 542/
 • Ustawa z 26 .01.1982 r – Kara Nauczyciela /Dzu 2006 nr 97 poz 674 ze zm/
 • Rozporządzenie MENiS z 21 .05.2004 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /DzU 2001 nr 61 poz. 624 ze zm
 • Rozporządzenie MEN 15.12.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego , wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz / DzU 2006 nr 235, poz. 1702/

 

Jednolity tekst statutu

Spis treści

 

I. Postanowienia ogólne ....................................................................................3

II. Cele i zadania przedszkola ..............................................................................4

III. Organy przedszkola......................................................................................7

IV. Organizacja pracy przedszkola .......................................................................10

V. Nauczyciele i inni pracownicy .........................................................................16

VI. Wychowankowie przedszkola .......................................................................22

VII. Rekrutacja do przedszkola ...........................................................................24

VIII. Postanowienia końcowe ............................................................................27

1. Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 17 w Elblągu.

2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/ Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami.

3. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Przedszkola.

4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców– należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu.

5. Wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6. Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela i innego pracownika pedagogicznego.

7. Organie prowadzącym Przedszkole- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Elblągu.- Wydział Edukacji w Elblągu.

8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem- należy przez to rozumieć Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 2

1. Nazwa przedszkola: PRZEDSZKOLE NR 17.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Elblągu przy ulicy Karowej 30, numer telefonu/fax. (55) 2346082.

3. Przedszkole używa pieczęci:

 

PRZEDSZKOLE Nr 17

82-300 Elbląg, ul. Karowa 30

Tel. 234-60-82

4. Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Urząd Miejski w Elblągu, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski  Kurator Oświaty.

5. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane imię przez organ prowadzący.

6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

7. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Miejski w Elblągu.

8. Zasady finansowania placówki z budżetu Miasta określa uchwała budżetowa.

 

§ 3

1. Przedszkole działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

b) Niniejszego Statutu.

 

2. Cele i zadania przedszkola

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą a w szczególności:

a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

b) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

d) zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

e) współdziała z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

f) zaspokaja potrzeby dzieci z problemami oraz dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami,

g) na wniosek zainteresowanych rodziców (opiekunów) przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. Warunki ich realizacji i odpłatności ustala Dyrektor z zainteresowanymi rodzicami.

h) prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną,

i) wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie podstawy programowej jest bezpłatne, a czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizacje podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

§ 5

1. W ramach możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania,

c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d) wspieranie dziecka zdolnego,

e) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli,

f) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania, o których mowa w pkt. 1, są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

d) innymi przedszkolami,

e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§ 6

 

1.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, a w szczególności poprzez:

a) Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawują nauczyciele, którym powierzono oddział,

b) Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opieką nauczyciela,

c) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

d) Nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie przedszkola jak i podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, wspomaga woźna oddziałowa,

e) Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi,

f) Sprzęty, zabawki, meble posiadają wymagane atesty, certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

g) Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez Przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice,

h) Dyrektor może upoważnić nauczycieli do samodzielnego doboru innych dorosłych do udziału w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, poza terenem przedszkola, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole,

i) Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez przedszkole określają odrębne przepisy,

j) Stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

 

III.  Organy przedszkola.

 

§ 7

1.Organami przedszkola są:

a) Dyrektor przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

2. Nauczyciela na stanowisko Dyrektora powołuje organ prowadzący.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania turystyczne i pro zdrowotne,

d) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

f) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

g) systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji,

h) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał,

i) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

j) informuje w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie (§29).

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród przyznawanych przez organy wyższego szczebla i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola działającym w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

8. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

10.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola i uchwala jego zmiany.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

13. W przypadku określonym w ust. 10 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

17. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

a) Dyrektor przedszkola,

b) członkowie rady pedagogicznej,

c) organ prowadzący;

d) organ nadzorujący,

18. W obradach rady pedagogicznej musi brać udział dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez dyrektora osoba, która będzie prowadziła posiedzenia rady pedagogicznej w jego zastępstwie.

19. Rada Rodziców:

a) jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola,

b) współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

c) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci,

d) Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do Dyrektora, do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

e) w celu wspierania działań statutowych przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

f) wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Rada Rodziców może posiadać konto w banku. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin uchwalony i realizowany przez Radę Rodziców,

g) Rada Rodziców powinna liczyć, po jednym przedstawicielu z grupy,

h) Rada Rodziców tworzy i uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

i) zebrania Rady są protokołowane,

j) w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor przedszkola,

k) w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.

20. Zakres działania Rady Rodziców:

a) uchwalanie regulaminu Rady Rodziców,

b) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalanie statutu przedszkola,

c) opiniowanie projektów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych oraz istotnych dla przedszkola spraw.

21. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

a) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji,

b) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.

22. Rozwiązywanie sporów między organami:

a) Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną poprzez negocjowanie z Radą Rodziców, z Dyrektorem oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

b) Radą Rodziców a Dyrektorem poprzez negocjacje z Dyrektorem oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny lub organem prowadzącym.

 

IV. Organizacja pracy przedszkola

§ 8

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

f) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

g) ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

3. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony Dyrektor przedszkola.

4. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu wg potrzeb na wniosek dyrektora lub rady rodziców lub nauczycieli jednak nie mniej niż dwa razy w roku.

6.    Formy współpracy przedszkola i rodziców:

a)     konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem,

b)    zebrania ogólne i grupowe,

c)     kąciki dla rodziców,

d)    zajęcia otwarte,

e)     wspólne uroczystości i imprezy,

f)      festyny rodzinne,

g)     ankiety,

h)    wycieczki wg kalendarza imprez,

i)       aukcje, kiermasze świąteczne,

j)       inne formy zaproponowane przez rodziców lub Radę Pedagogiczną.

 

§ 9

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań.

2.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Dopuszcza się możliwość przekroczenia wskazanej liczby na niewielką skalę z uwagi na dobro dziecka, wyjątkowe sytuacje rodzinne, o czym decyduje Dyrektor z nauczycielem prowadzącym grupę.

 

§ 10

1.     Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2.     W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wnikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.

3.     Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:

a)     co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,

b)    co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci . czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.),

c)     najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)    pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

4.     Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

5.     Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

6.     Zajęciach dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola niemniej jednak:

a)     rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

b)    zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców,

c)     czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 min dla dzieci 3-4 letnich, a ok. 30 min dla dzieci 5- 6 letnich,

d)    sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

7.     Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

a)     zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

b)    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

8.     Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 11

1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2.     W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu Dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

3.     W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

a)     czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)    liczbę pracowników przedszkola,

c)     ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

d)    termin przerwy pracy przedszkola rozpowszechniony w formie pisemnej na tablicy informacyjnej z czteromiesięcznym wyprzedzeniem,

e)     informację o przedszkolu zastępczym.

 

§ 12

1.     Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.     Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§ 13

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00, z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

2.     Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców.

3.     Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia ( w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców).

4.      Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.

5.     Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.

6.     Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii a dotyczy to:

a)     zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach,

b)    w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji nauczycieli ( liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).

7.     Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli:

a)     zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje Dyrektor przedszkola,

b)    pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale,

c)     zastępstwa Dyrektor odnotowuje w arkuszu rozliczenia godzin ponadwymiarowych, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem,

d)    zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć,

e)     praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

§ 14

1.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)     sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z wyposażeniem,

b)    kuchnię i zaplecze kuchenne z wyposażeniem,

c)     pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

d)    szatnię.

2.  W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18 C.

3.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami.

4.  Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 15

1.     Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2.     Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu. Opłata ta podlega zwrotowi zgodnie z regulaminem zwolnień.

3.     W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków zgodnie z tabelą:

a)     śniadanie 30% stawki dziennej,

b)    obiad 50 % stawki dziennej,

c)     II śniadanie 20 % stawki dziennej.

4.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole tj. do 25 każdego miesiąca naliczoną z góry. Opłaty kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania.

5.     Odpłatności dokonują rodzice u intendentki przedszkolnej.

6.     Przedszkole może posiadać rachunek bieżący, na który rodzice dokonują wpłat za przedszkole.

7.     W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia za każdy dzień nieobecności dziecka.

8.     Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki żywieniowej.

 

§ 16

1.     Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Przedszkole może organizować naukę pływania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 17

1.     Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

§ 18

1.     Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub inne przez nich upoważnione osoby gwarantujące dziecku bezpieczeństwo w drodze do domu.

2.     Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni.

3.     Fakt odbioru dziecka z przedszkola należy zgłosić nauczycielce.

4.     Osoba odbierająca dziecko nie może być w stanie nietrzeźwym.

 

§ 19

1.     Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej.

2.     Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami.

3.     Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie dziecka.

4.     Rodzic ma obowiązek informowania dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka

5.     W przedszkolu nie przewiduje się podawania farmaceutyków.

6.     W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

7.     W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 

§ 20

1.     Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi.

2.     Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu.

3.     Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny ( np. mleko, kakao, orzechy..)

4.     w wyjątkowych sytuacjach ( całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka w grupie rówieśników wspólnie ustalają dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.

5.     Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem.

 

V. Nauczyciele i inni pracownicy

§ 21

 

1.     W przedszkolu zatrudnia się Dyrektora, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

2.     Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

3.      Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

4.     W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

5.     Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.

6.     Do wykonywania prac administracyjno - gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym. Strukturę limituje Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu. Liczbę pracowników ustala Dyrektor przedszkola a zatwierdza organ prowadzący.

7.     Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

8.     Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)     planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z wybranymi i dopuszczonymi przez dyrektora programami,

b)    opracowanie miesięcznego planu pracy z dziećmi,

c)     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

d)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

e)     prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat),

f)      nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. Każdy nauczyciel w przyjęty przez siebie sposób realizuje zadania związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji.

g)     stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

h)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp. (w czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 2 osoby dorosłe),

i)       współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

j)       planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

k)    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

l)       eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

m)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

n)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

o)    realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,

p)    czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

q)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

r)      poddawanie się ocenie,

s)     współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

t)      współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

u)    przestrzeganie wypracowanych przez Radę Pedagogiczną zasad i regulaminów,

v)    otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 • ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
 • włączenia ich w działalność przedszkola,

w)  prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

x)    szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.

y)    korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

z)     realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

9.     Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.

10.     Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków.

11.     Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierzane są nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem pracy.

12.     Karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela są:

a)     nagana z ostrzeżeniem,

b)    zwolnienie z pracy,

c)     zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

d)    wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

13.     Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

14.     Kary dyscyplinarne określone w Ustawie Karta Nauczyciela podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu.

15.     Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba, że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi toczy się postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

 

§ 22

1.     Dodatkowo Dyrektor przedszkola zatrudnia nauczycieli:

a)     logopedę,

b)    katechetę.

2.     Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe w przedszkolu muszą posiadać wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje znajduje się w aktach osobowych pracowników.

3.     Logopeda pracujący w przedszkolu zobowiązany jest do:

a)     zapoznania się z dokumentacją dziecka, w szczególności: z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, kartą obserwacji prowadzoną przez nauczyciela, kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola, dokumentacją medyczną,

b)    diagnozowania zaburzeń mowy u wszystkich dzieci,

c)     kwalifikowania dzieci do zajęć terapeutycznych,

d)    ustalania indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do możliwości psychofizycznych dziecka,

e)     w ramach opieki specjalistycznej wspomaga rozwój dziecka w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy w zakresie rozwoju mowy i sprawności komunikacyjnych oraz prowadzi działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy,

f)      pomoc logopedyczna może być organizowana w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych,

g)     prowadzenia w ramach swojej pracy doradztwa pedagogiczno – logopedycznego zatrudnionym w przedszkolu nauczycielom,

h)    współpracy z zatrudnionymi w przedszkolu nauczycielami, uczestnictwa w posiedzeniach rad pedagogicznych,

i)       ściśle współpracuje z rodzicami w celu zminimalizowania zaburzeń rozwojowych w zakresie mowy u dzieci,

j)       prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     Logopeda w przedszkolu ma prawo do:

a)     dostępu do wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka, o jego rozwoju psychoruchowym, o sytuacji rodzinnej i materialnej dziecka,

b)    uczestniczenia we wszystkich zajęciach i zabawach dzieci w celu prowadzenie obserwacji zachowań komunikacyjnych dzieci oraz prowadzenia innych działań diagnostycznych i terapeutycznych,

c)     wystawiania opinii do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych, instytucji pomocowych dotyczących rozwoju mowy dziecka oraz przebiegu działań terapeutycznych na terenie przedszkola; każda taka opinia jest przedstawiana rodzicom (opiekunom prawnym ) dziecka.

 

§ 23

1.     Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.

2.     Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3.     W zajęciach dodatkowych zawsze uczestniczy nauczyciel - wychowawca bądź inny nauczyciel z przedszkola wskazany przez dyrektora w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków.

 

§ 24

1.     W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,  utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2.     Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach osobowych pracowników placówki.

3.     Główny księgowy przedszkola bezpośrednio podlega dyrektorowi przedszkola i wspólnie z dyrektorem ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansowo- rachunkową. Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:

a)     sumienne i staranne wykonywanie powierzonej pracy,

b)    sumienne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

c)     przestrzeganie przepisów bhp i p/ppoż., ponadto stale czuwa nad bezpieczeństwem mienia przedszkola,

d)    pilnowanie zgodności i faktycznego stanu majątkowego ze zużyciem i zapisami księgowymi i dokumentacją,

e)     prawa i obowiązki głównego księgowego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ( Dz.U. Nr 40, poz. 174).

4.     Do szczegółowych obowiązków głównego księgowego należy:

a)     opracowywanie planów i budżetów finansowych,

b)    prowadzenie kart dochodów i kosztów na bieżąco,

c)     prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart materiałowych na bieżąco, uzgadnianie ich z księgowością syntetyczną,

d)    prowadzenie analityki do kont rozliczeniowych,

e)     sprawdzanie dokumentów finansowych pod kontem formalnym i rachunkowym, zatwierdzanie ich do zapłaty, dokonywanie przelewów,

f)      dekretacja dokumentów, kontrola pod względem prawidłowości,

g)     prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie naliczania zasiłków chorobowych, rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych zasiłków płatnych z ZUS-u, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h)    dokonywanie przeliczeń zasiłków wypłacanych z ZUS-u w terminach obowiązujących, uaktualnianie zaświadczeń potrzebnych do ustalenia wysokości wypłacanych zasiłków,

i)       prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń osobowych, godzin nadliczbowych, premii dla pracowników przedszkola oraz prowadzenie na bieżąco imiennych kart wynagrodzeń,

j)       prowadzenie imiennej ewidencji wypłacanych zasiłków / kart wypłat/ na bieżąco,

k)    sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych, godzin nadliczbowych oraz zasiłków wypłacanych przez ZUS na podstawie aktualnych dokumentów,

l)       przestrzeganie terminu wpłat,

m)  sporządzanie przelewów dotyczących potrąceń wynagrodzeń,

a.     prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,

b.     sporządzanie deklaracji z rozliczeń zasiłków ZUS,

n)    naliczanie odpłatności za przedszkola,

o)    sprawdzanie raportów kasowych i kwitariuszy,

p)    rozliczanie intendenta z pobranej i wypłacanej gotówki / kontrola terminów odprowadzania gotówki do banku/,

q)    sprawdzanie miesięcznych rozchodów magazynowych sporządzonych przez intendenta, uzgodnienie stanów magazynowych,

r)      prawidłowe i terminowe rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

s)     wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

5.     Referent ds. księgowości wykonuje następujące obowiązki:

a)     dba o powierzone mienie;

b)    zapoznaje się i wdraża przepisy zawarte w aktach prawnych i innych dokumentach normatywnych;

c)     powiadamia swojego przełożonego o wszelkiego rodzaju nadużyciach na szkodę zakładu pracy i o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności prawnej;

d)    prowadzi rachunkowość, gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

e)     sporządza, przyjmuje, wprowadza do obiegu, archiwizuje i kontroluje dokumenty w sposób zapewniający:

 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola,

f)      przestrzega dyscypliny budżetowej i finansowe przy realizacji budżetu przedszkola

g)     terminowo reguluje zobowiązania, ściąga należności, dochodzi roszczeń spornych

h)    terminowo opracowuje projekt budżetu przedszkola, propozycje zmian, realizuje go oraz wykonuje obowiązującą sprawozdawczość,

i)       przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

j)       zapewnia terminowe ściąganie należności i dochodzi roszczeń spornych oraz spłatę należności

k)    bierze udział w organizowaniu okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola

l)       nalicza wynagrodzenia pracownikom przedszkola, sporządza listy prac, prowadzi w tym zakresie całość dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m)  prawidłowo i terminowo realizuje przepisy ZUS w zakresie rozliczeń przedszkola z tym zakładem, oblicza zasiłki rodzinne, opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie i inne oraz prowadzi dokumentację dla w/w celów,

n)    terminowo i prawidłowo reguluje zobowiązania wobec właściwych Urzędów Skarbowych,

o)    analizuje wykorzystanie środków przydzielonych budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola, przedstawia je Dyrektorowi

p)    opracowuje projekt przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora przedszkola dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

q)    wykonuje wszelkie inne zadania zlecone przez Dyrektora przedszkola a wynikające z zajmowanego stanowiska.

6.     Intendent wykonuje prace związane ze sprawami administracyjnymi wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia a w szczególności:

a)     racjonalnie i oszczędnie gospodaruje składnikami majątku,

b)    zaopatruje przedszkole w żywność , w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

c)     kontroluje czystość wszystkich pomieszczeń, pełni stały nadzór nad pracą pracowników obsługi,

d)    odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,

e)     sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola (pion żywieniowy),

f)      nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem,

g)     sporządza jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywiesza je dla rodziców,

h)    prowadzi magazyn żywieniowy i dokumentacje magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i)       prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu,

j)       zabezpiecza magazyny przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,

k)    współdziała z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,

l)       wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.

7.     Kucharka odpowiada za:

a)     przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy BHP i ppoż., zgodnie z HCCP,

b)    uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków,

c)     pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem ( kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych),

d)    przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,

e)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

f)      przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

g)     utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

h)    wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola i Intendentki wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

8.     Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

a)     pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,

b)    utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno-sanitarnych zgodnie z przepisami HCCP, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy,

c)     przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi,

d)    myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne,

e)     odpowiadać za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

f)      wykonywać inne polecenia Dyrektora, intendenta oraz kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

9.     Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

a)     współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi,

b)    pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się,

c)     pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek,

d)    pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno - sanitarnych,

e)     brać udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

f)      pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

g)     dbać o porządek i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań, wykonywać inne polecenia nauczycielki,

h)    znać i przestrzegać przepisy BHP i ppoż. w czasie wykonywania pracy,

i)       odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne pobrane do utrzymania czystości oraz właściwe gospodarować nimi,

j)       umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

k)    zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu,

l)       nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki,

m)  pełnić dyżury w szatni zgodnie z harmonogramem.

10.                       Konserwator w przedszkolu zobowiązany jest:

a)     utrzymywać w czystości otoczenie i teren przedszkola,

b)    odśnieżać, posypywać piaskiem ( zależnie od potrzeb ) przydzielony teren,

c)     dokonywać drobnych napraw sprzętu przedszkolnego, zabawek i urządzeń,

d)    wykonywać inne zadania zlecone przez Dyrektora.

 

VI. Wychowankowie przedszkola

 

§ 25

 

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.

2.  Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy:

a)     zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat,

b)    placówka dysponuje wolnymi miejscami,

c)     do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.

 

§ 26

1.  Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.  Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest - przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych – wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.

3.  Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w Przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego – „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowywania przedszkolnego”. Wzór Zaświadczenia określają odrębne przepisy.

 

§ 27

 

1.     Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

§ 28

 

1.     Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)    poszanowania jego godności osobistej,

e)     poszanowania własności,

f)      opieki i ochrony,

g)     partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)    akceptacji jego osoby.

 

§ 29

1.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

a)     zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów płatności,

b)    braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

c)     powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka),

d)    nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych,

e)     częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:

 • indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
 • konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
 • konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
 • rozmowy z dyrektorem,

f)      rodzice w sytuacji określonej w pkt. e) nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka.

2.     Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt. 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

a)     upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora,

b)    wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

c)     wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności,

d)    ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,

e)     zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP…),

f)      przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powtarzających się uchyb