Koncepcja pracy

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA NR 17 W ELBLĄGU NA LATA 2018 - 2023


,,Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie, bezpieczeństwo, dziedzictwo narodowe. Inspirujemy i pobudzamy twórczy rozwój dziecka.”


Wizja przedszkola.

,, Moje przedszkole sprawia, że czuję się patriotą, jestem bezpieczny, akceptowany, zdrowy i szczęśliwy. Dzięki temu wyrosnę na otwartego, mądrego i twórczego człowieka.”

Stwarzamy warunki do kreatywnego odkrywania własnych umiejętności i potrzeb dzieci, koniecznych do przyszłego funkcjonowania w szkole oraz otaczającym świecie.

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Misja przedszkola.

Ideą przewodnią jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, poprzez stwarzanie wychowankom jak najlepszych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju, umożliwiającego doskonalenie umiejętności dziecka w toku podejmowanych zabaw i innych działań.

 • Nasze Przedszkole promuje zdrowie i aktywny tryb życia.
 • Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów.
 • Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola znakomicie się w nim czują.
 • Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka
 • Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w  dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku.
 • Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesów, radzenia sobie z porażkami.
 • Nasze przedszkole zapewnia kompetentnych i życzliwych nauczycieli, którzy wykorzystują nowatorskie metody pracy.

Nasze przedszkole wypracowało różne formy współpracy z placówkami oświatowo-kulturalnymi i instytucjami. Dzięki ciągłej promocji przedszkola w lokalnym środowisku jest ono znane i cenione za swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną