Koncepcja pracy

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA NR 17 W ELBLĄGU NA LATA 2013- 2018


,,Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie

nastawionym na twórczy rozwój dziecka”


I. WIZJA PLACÓWKI

,, Moje przedszkole sprawia, że czuję się bezpieczny, kochany, akceptowany, zdrowy i szczęśliwy. Dzięki temu wyrosnę na otwartego, mądrego i twórczego człowieka.”

Przedszkole stworzy swoim wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju , z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości oraz:

 • Wyposaży je w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne do tego, aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.
 • Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 • Nasi wychowankowie rozpoczną z sukcesem naukę w szkole.
 • Respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, nasze przedszkole będzie zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami. Rodzice będą wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej.
 • W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwiną swoje zainteresowania, zdobędą umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stworzy okazję do zabaw.
 • Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Będzie promować swoją działalność- nauczycieli, dzieci i rodziców.

II. MISJA PLACÓWKI

Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka w wielu aspektach jego aktywności: w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 • Nasze Przedszkole promuje zdrowie i aktywny tryb życia
 • Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów.
 • Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola znakomicie się w nim czują.
 • Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka
 • Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w  dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku.
 • Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesów, radzenia sobie z porażkami.
 • Nasze przedszkole zapewnia kompetentnych i życzliwych nauczycieli, którzy wykorzystują nowatorskie metody pracy.
 • Nasze przedszkole wypracowało różne formy współpracy z placówkami oświatowo- kulturalnymi i instytucjami. Dzięki ciągłej promocji przedszkola w lokalnym środowisku jest ono znane i cenione za swoją działalność wychowawczo- dydaktyczną.