Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PRZEDSZKOLU NR 17 W ELBLĄGU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  ( Dz. U. z 2017r.  poz.1591 )
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

 4. I. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Cel

 

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu,
 • zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców.

Zakres

Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań, w szczególności w stosunku do dziecka:

 • niepełnosprawnego
 • zagrożonego  niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie
 • z  zaburzeniami  zachowania emocji
 • szczególnie uzdolnionego
 • ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się
 • z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
 • z przewlekłą chorobą
 • będących w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • potrzebującego wsparcia ze względu na ewentualne niepowodzenia edukacyjne
 • mającego trudności adaptacyjnych związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności

Dziecko- ma prawo i możliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach  rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści- terapeuta pedagogiczny, logopeda, inne osoby działające na rzecz dziecka np. pracownicy poradni – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ściśle współpracują ze sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Dyrektor- jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice/ prawni opiekunowie- wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad, mają prawo do korzystania z pomocy w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

Nauczyciele- powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Organizując pomoc psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka, na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie dyrektora przedszkola. Bieżąca praca w tym przypadku oznacza obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod pracy dostosowanych do możliwości dziecka.

Udzielając dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, nauczyciel:

 1. Przeprowadza obserwacje pedagogiczne (dokonuje diagnozy rozwoju funkcjonowania dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe poprzez realizację badań diagnostycznych oraz na podstawie badań specjalistycznych, np. logopedycznych rozwoju mowy).
 2. Nawiązuje współpracę z rodzicami i diagnozuje środowisko rodzinne.
 3. Udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Prowadzi też inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 4. Informuje rodziców o możliwościach i rodzaju udzielanej dziecku pomocy.
 5. Podczas bieżącej pracy z dzieckiem udziela mu pomocy zgodnie z indywidualnym lub grupowym planem zajęć .
 6. Współpracuje ze specjalistami i innymi osobami działającymi na rzecz dziecka.
 7. ustala terminy pracy specjalistów z dzieckiem.
 8. Dokumentuje pracę z dzieckiem w dzienniku pracy nauczyciela oraz w dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (karta pracy z dzieckiem).
 9. Dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim.

Dyrektor przedszkola:

 1. Po uzyskaniu informacji od nauczyciela, specjalistów powiadamia innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy.
 2. W przypadku stwierdzenia konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia , logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, terapii pedagogicznej lub inne o charakterze terapeutycznym bezzwłocznie i na piśmie informuje rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Nadzoruje pracę nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 4. Wnioskuje do poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i sposobu rozwiązania problemu w sytuacji, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka pomimo udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Rodzice:

 1. Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny- na początku roku szkolnego bądź bezpośrednio po dokonaniu obserwacji pedagogicznej.
 2. Mają możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie placówki.
 3. Wyrażają zgodę na udzielenie pomocy dziecku, czyli  realizację indywidualnego lub grupowego planu pracy z dzieckiem na terenie placówki.
 4. Mają możliwość zapoznania się z indywidualnym lub grupowym planem pracy z dzieckiem.
 5. Zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez nauczyciela ( mają możliwość wykorzystania dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem w domu).
 6. Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.
 7. Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji logopedy, terapeuty, dyrektora, pracowników poradni .

II. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI, KTÓRE  POSIADAJĄ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Cel

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu,
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli , rodziców i specjalistów.

Zakres

Procedura dotyczy objęcia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  pomocą psychologiczno- pedagogiczną od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez osoby orzekające, które działają przy poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest ściśle określony i ograniczony. Orzeczenia są wydawane w stosunku do dzieci: niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności

Dziecko- ma prawo i możliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach  rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne, logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści- terapeuta pedagogiczny, logopeda, inne osoby działające na rzecz dziecka np. pracownicy poradni – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ściśle współpracują ze sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Dyrektor- jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice/ prawni opiekunowie- wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad, mają prawo do korzystania z pomocy w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

Nauczyciele- powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej- członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny ( IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz ustala wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Zadania zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadaniem powołanego zespołu jest współpraca z rodzicami, ze specjalistami oraz w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka. Członkowie zespołu wykonują następujące zadania:

 • dokonują wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców,
 • opracowują indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • realizują indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny(IPET),   w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor,
 • dokonują oceny postępów dziecka oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Zadania dyrektora przedszkola:

 1. Po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub  specjalistów o posiadaniu przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wyznacza koordynatora zespołu.
 2. Powiadamia rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Umożliwia odbywanie specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych przez zespół zajęć edukacyjnych lub zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym (IPET).
 4. Monitoruje bieżącą pracę nauczycieli i działań podejmowanych przez specjalistów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 5. Uzgadnia warunki współpracy z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, rodzicami, innymi placówkami, organizacjami i innymi instytucjami wspierającymi rodziny.
 6. 6. Wnioskuje do poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i sposobu rozwiązania problemu w sytuacji, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka pomimo udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Zadania koordynatora zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Po podjęciu decyzji o objęciu dziecka wskazaną przez dyrektora przedszkola formą pomocy, zaplanowaniu sposobów i terminów udzielania pomocy koordynator powinien:

 • uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy,
 • po uzyskaniu zgody poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy, poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział logopedy, pedagoga, psychologa lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu,
 • poinformować osoby biorące udział w spotkaniach  że są zobowiązane do nieujawniania poruszanych  spraw ,
 • umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem na terenie przedszkola, ewentualnie przekazywać materiały do pracy z dzieckiem w domu,
 • na prośbę rodziców przekazać kopie indywidualnego programu terapeutycznego

Rodzice:

 1. Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny- na początku roku szkolnego bądź bezpośrednio po dostarczeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Mają możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie placówki.
 3. Wyrażają zgodę na udzielenie pomocy dziecku, czyli  realizację indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznym z dzieckiem na terenie placówki.
 4. Mają możliwość zapoznania się z indywidualnym programem edukacyjno- terapeutycznym z dzieckiem na terenie placówki .
 5. Zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez nauczyciela ( mają możliwość wykorzystania dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem w domu).
 6. Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.
 7. Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji logopedy, terapeuty, dyrektora, pracowników poradni .

III. SPOSÓB REALIZACJI PROCEDURY

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Godzina zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowana jest do możliwości wiekowych dziecka i trwa odpowiednio:
 • dla dzieci 3-4 letnich 15-20 minut
 • dla dzieci 5-6 letnich 2-30 minut
 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba dzieci nie może przekraczać 8.
 2. Zajęcia  o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba dzieci nie może przekraczać 5.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba dzieci nie może przekraczać 4.
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba dzieci nie może przekraczać 10.
 5. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego w przedszkolu i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

8. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

* Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci
* Prowadzenie zajęć terapii logopedycznej dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń

9. Do zadań nauczyciela prowadzącego terapię pedagogiczną w przedszkolu należy w szczególności:

* Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych .

* Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie niwelowania przyczyn edukacyjnych dziecka.

IV. SPOSÓB REALIZACJI PROCEDURY

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowe przedszkola.
 2. Udostępnienie treści dokumentu w holu głównym przedszkola.
 3. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów z treścią procedury.
 4. Zapoznanie rodziców z obowiązującą procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku.

V. DOKUMENTACJA DO  PROCEDURY

 1. Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( załącznik nr 1)
 2. Wniosek rodziców o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( załącznik nr 2)
 3. Zgoda rodziców na prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( załącznik nr 3)
 4. Zawiadomienie zapraszające na spotkanie zespołu ( załącznik nr 4)
 5. Karta pracy z dzieckiem ( załącznik nr 5)
 6. Karta ,,Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (załącznik nr 6)

VI. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Załączniki do Procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6