Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Przedszkole  nr 17 w Elblągu informuje Państwa, iż na podstawie § 19 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r Nr. 228, poz.1487)

w naszym Przedszkolu został powołany 
zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W skład zespołu wchodzą: Dyrektor Przedszkola,  Nauczyciele , Psycholog i  Pedagog z PPP Nr 1 w Elblągu, Logopeda.

Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, w tym w szczególności:

  • Ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym szczególne uzdolnienia. w tym szczególne uzdolnienia.

Zespół tworzy się niezwłocznie dla dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ale również po otrzymaniu od nauczyciela informacji stwierdzającej, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Również rodzic może zgłosić na piśmie Dyrektorowi Przedszkola potrzebę objęcia jego dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczna ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne lub szczególne uzdolnienia.

 

Do pobrania:

Wniosek rodzica o objęcie dziecka pomocą

Wniosek rodzica o wydanie karty indywidualnych potrzeb dziecka

Wniosek rodzica o uczestniczenie w spotkaniu zespołu