Klucz do uczenia się

Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się" jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym żyiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

 • ruchu lub bezruchu ciała,
 • skupienia uwagi,
 • określenia zachowań,
 • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
 • określenie ograniczeń własnego ciała,
 • panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”:

 • uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
 • uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
 • plan nauczyciela staje się jego planem,
 • jest ciekawe,
 • jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
 • chce się uczyć dla własnej przyjemności,
 • jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny. Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

 • matematyczno-logiczną,
 • ruchową,
 • językową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • intrapersonalną (refleksyjną),
 • interpersonalną,
 • przyrodniczą.

Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:

 • praca w parach,
 • refleksja grupowa,
 • praca zespołowa,
 • wspólne sukcesy,
 • wspólna zabawa, czy
 • wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

Poniżej znajdą Państwo opinie wielu nauczycieli pracujących z dziećmi i stosujących ten program.

Korzyści dla dzieci:

 • jest „drogowskazem” (wskazuje strategie do dalszego rozwoju),
 • pozwala na wielokierunkowy, wszechstronny rozwój
 • umożliwia gromadzenie doświadczeń niezbędnych do kształtowania późniejszych umiejętności
 • wprowadza w życie rytm i systematyczność („krok po kroku”)
 • pomaga zrozumieć świat za pomocą symboli
 • rozbudza ciekawość poznawczą
 • kształci wrażliwość i uczy sposobów wyrażania emocji
 • umożliwia zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań i środków wyrazu
 • poszerza zakres mowy dziecka
 • doskonali relacje w grupie rówieśniczej
 • uczy samodzielności
 • rozwija poczucie własnej wartości
 • pozwala osiągnąć „sukces”
 • wskazuje na „mocne strony” osobowości
 • pokazuje i uczy relacji społecznych
 • uczy pracy w grupie/zespole
 • daje radość
 • stwarza warunki do wielostronnego rozwoju dziecka
 • uczy „uczenia się"
 • ułatwia poznawanie świata
 • wyzwala szybki przyrost nowych umiejętności
 • nie hamuje własnej inwencji poprzez odtwarzanie i zapamiętywanie
 • wyzwala własną aktywność każdego dziecka

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ustalona w grudniu 2017 r. przez Ministra Edukacji Narodowej opisuje -językiem oczekiwań i wymagań, proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Dokument określa cele wychowania przedszkolnego, podaje obszary, w których należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci, aby osiągnąć założone cele. Przedstawia także kompetencje, jakie powinno przejawiać dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej.

Program "Klucz do uczenia się" oparty na teorii rozwoju poznawczego Lwa Wygostkiego odpowiada powyższym wymaganiom. Przesłaniem programu jest koncepcja, w myśl której w procesie edukacji najważniejszy element stanowi rozwinięcie u dziecka umiejętności uczenia się. Tym samym założenie programu - przygotowywanie przedszkolaka do korzystania z potencjału umysłowego przy pomocy narzędzi kulturowych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie w świecie znaków i symboli, wykształcenie umiejętności poznawczych, komunikacyjnych i samoregulacji, korespondują z przesłaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Realizacja wszystkich modułów programu "Klucz do uczenia się" gwarantuje, iż działania wspomagające, wychowawcze i kształcących kierowanie do dzieci dotyczyć będą wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Treści programowe, na których oparto sesje w poszczególnych modułach programu sprzyjać będą:

 • rozwojowi w aspekcie indywidualnym i społecznym,
 • pozwolą na wspomaganie umiejętności komunikacyjnych i językowych,
 • będą zachęcać do logicznego myślenia,
 • rozwiązywania problemów,
 • opanowania podstawowych pojęć matematycznych,
 • pozwolą też na poznanie i zrozumienie świata,
 • wspomogą rozwój fizyczny i twórczy dzieci.

 

Program "Klucz do uczenia się" - zgodnie z wymaganiami stawianymi programom wychowania przedszkolnego, uzupełniono o sposoby monitorowania zmian w rozwoju dzieci. Opracowano arkusze, dzięki którym nauczyciel ma możliwość oceniać bieżące efekty oddziaływań, a także – periodycznie, poziom kompetencji kształtowanych u dzieci w toku szeregu sesji. Zastosowanie tych narzędzi daje nauczycielowi podstawę, by pod koniec etapu edukacyjnego wnioskować na ile dziecko kończące przedszkole jest gotowe do edukacji szkolnej. Dokumentowana za pomocą arkuszy obserwacja stanowi również – zgodnie z oczekiwaniami podstawy programowej, płaszczyznę do dialogu nauczyciela z rodzicami dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Program Klucz do uczenia się ma ten walor, iż wykorzystuje zabawę jako podstawową formę aktywności w trakcie sesji. Element ten pozwala uniknąć dydaktyzmu zbędnego na tym etapie kształcenia dzieci.

 

źródło: http://www.kluczdouczeniasie.pl/pl/strona/kategoria/2/o_programie