System nagród i konsekwencji

SYSTEM NAGRÓD I KONSEKWENCJI W PRZEDSZKOLU NR 17 W ELBLĄGU

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując „Kodeks  grupowy” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad , jak również  konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

NAGRADZAMY ZA:

 • podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym;
 • bezinteresowną pomoc innym;
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka);
 • wywiązanie się z podjętych obowiązków;
 • aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

FORMY NAGRADZANIA:

 • pochwała indywidualna;
 • pochwała wobec grupy lub osób znaczących;
 • wręczenie umownej „odznaki” (naklejka serduszka, medal);
 • udostępnienie atrakcyjnej zabawki lub wybór na „ważną osobę” (np. dyżurnego);
 • uzyskanie jakiegoś przywileju (np. możliwość wyboru rodzaju zabawy, czytanej książki).
 • pochwała przed rodzicami

STOSUJEMY  KONSEKWENCJE ZA:

 • świadome nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i przedszkolu;
 • stwarzanie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych;
 • agresywne zachowanie skierowane na dorosłego, dzieci, przedmioty (lub przeszkadzanie innym w zabawie);
 • niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci;
 • celowe nie wywiązywanie się z pojętych obowiązków.

WYCIĄGANE  KONSEKWENCJE:

 • okazywanie niezadowolenia – gest, mimika, wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka;
 • słowne upomnienie czy rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad);
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju i rzetelnej informacji dotyczącej czynu, a nie uderzające w charakter dziecka);
 • upomnienie wobec grupy;
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu;
 • odesłanie na kilka minut na „smutne krzesełko”;
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;
 • wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunku jako forma przeproszenia);
 • wykonanie prac na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań)