Opłaty za przedszkole

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w formie przelewów po uprzednim skonsultowaniu wysokości kwoty za dany miesiąc z intendentką nr tel. (55) 625-81-02 bądź księgową nr tel. (55) 625-81-01.

Zgodnie z deklaracją opłaty za przedszkole wnosi się z dołu do 20 dnia nastepnego miesiąca,

na rachunek bankowy nr 94 1020 1752 0000 0702 0231 2056

rachunek bankowy od października 2018 uległ zmianie

Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki w ustawowej wysokości.

Z góry dziękujemy za terminowe dokonywanie wpłat.

  • Przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w  wymiarze 7 godzin w godzinach od 6.00 do 13.00.
  • Opłata z tytułu korzystania ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka, z wyłączeniem dzieci 6-letnich korzystających z wychowania przedszkolnego, których rodzice nie ponoszą opłat z tego tytułu.
  • Dzieci posiadające Miejską Kartę Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie przyjęcia Regulaminu ,,Karty Dużej Rodziny”, jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie,, Karty Dużej Rodziny” oraz podstawowego katalogu zniżek zwolnione są z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
  • Wysokość stawek żywieniowych określa zarządzenie dyrektora przedszkola nr 9/2015 z dnia 01.12.2015r. Wynoszą one: I śniadanie - 1,65zł, obiad - 2,75 zł, podwieczorek - 1,10 zł. Ogółem dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł.