Gramy w zielone

Projekt ma charakter ogólnopolski. Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jest realizowany poprzez działania mające na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego, budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody, tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku, uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok, kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą.